Jak działa rozjaśniacz do włosów?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Nasze babki chcąc nadać wło­som efekt roz­ja­śnie­nia, się­gały po natu­ralne pro­dukty takie jak cytryna, miód, rumia­nek, oliwa z oli­wek czy ocet winny. Żaden z nich nie potra­fił jed­nak prze­isto­czyć bru­netki w blon­dynkę. Dzisiaj nie sta­nowi to już żad­nego pro­blemu. Wystar­czy się­gnąć po jeden z pro­fe­sjo­nal­nych pre­pa­ra­tów kosme­tycz­nych. Zabiegi roz­ja­śnia­nia możemy wyko­nać w każ­dym salo­nie fry­zjer­skim, odda­jąc się w ręce wykwa­li­fi­ko­wa­nego sty­li­sty, który dobie­rze odpo­wiedni pro­dukt dla naszych wło­sów oraz dzięki sze­ro­kiej gamie coraz bar­dziej zaawan­so­wa­nych i bez­piecz­nych kosme­ty­ków, możemy pod­jąć się tego rów­nież samo­dziel­nie w domu. W każ­dym z tych przy­pad­ków warto, jed­nak sprawdzić, z czym będą miały do czy­nie­nia nasze włosy i skóra głowy, czyli jak działa roz­ja­śniacz do wło­sów.

Rozja­śnia­nie – na czym to polega?

Jeżeli chcemy zachwy­cać oto­cze­nie swoim bar­dzo jasnym popie­la­tym blon­dem, musimy zaak­cep­to­wać fakt, że pro­ces roz­ja­śnia­nia, mimo coraz więk­szego pro­fe­sjo­na­li­zmu pre­pa­ra­tów, to na­dal poważna inge­ren­cja w struk­turę włosa. Zawarte w roz­ja­śniaczach sub­stan­cje, mają na celu roz­pusz­cze­nie cementu skle­ja­ją­cego łuski wło­sów oraz pozbycie się spo­iwa, które wypeł­nia włókna kre­aty­nowe, tak by móc swo­bod­nie wnik­nąć do środka i wypłu­kać mela­niny, czyli nasz natu­ralny pig­ment. Przy czym eumela­niny, które odpo­wia­dają za kolor czarny wło­sów, łatwiej jest usu­nąć niż feomela­niny, które odpo­wia­dają za kolor czer­wony. Dla­tego w pro­cesie roz­ja­śnia­nia tak ogromne zna­cze­nie ma czas na jaki pre­pa­rat pozo­sta­wiamy na wło­sach.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Sportowe obuwie – stylowe i wygodne
Sportowe obuwie – stylowe i wygodne
Sportowe obuwie powinno być wygodne, ale nie musi przestać być przez to stylowe. Coraz częściej producenci obuwia sportowego tworzą modele […]
Jakie są rodzaje potencjometrów?
Jakie są rodzaje potencjometrów?
Potencjometr to zmienny rezystor, który służy do kontrolowania ilości prądu płynącego w obwodzie elektrycznym. Mogą być używane do wielu zastosowań, […]
Meble do małego salonu
Meble do małego salonu
Wybór odpowiednich mebli do niewielkiego salonu bywa zadaniem trudnym. Często pomieszczenie to służy nie tylko jako miejsce spędzania wolnego czasu, […]