Absorbcja atomowa jako metoda pomiaru stężenia

Technologia

Absorbcja atomowa jest metodą pomiaru stężenia danego pierwiastka w roztworze lub stopie. Opiera się ona na zasadzie, że atomy mierzonego pierwiastka absorbują światło o określonej długości fali (lub zakresie długości fali), gdy są wystawione na jego działanie. Absorbcja światła jest wprost proporcjonalna do liczby obecnych atomów, a zatem do ich stężenia.

Atomowa spektroskopia absorbcyjna

Atomowa spektroskopia absorbcyjna lub atomowa spektrometria absorbcyjna (AAS) jest techniką analityczną, która analizuje próbki poprzez pomiar długości fali światła, które pochłaniają za pomocą atomowego spektrometru emisyjnego. Atomowe spektrometry absorbcyjne są szeroko stosowane w wielu dziedzinach, takich jak geologia, medycyna, nauka o środowisku i kryminalistyka.

Absorpcja atomowa w galwanotechnice

Absorpcja atomowa w galwanotechnice to metoda analizy, która wykorzystuje spektrometr emisji atomowej do określenia stężenia analitu w roztworze. Proces polega na dodaniu roztworu galwanicznego do atomizera, który jest małym pojemnikiem, przez który płynie prąd elektryczny. Atomizer jest połączony ze spektrometrem za pomocą kabla światłowodowego. Po umieszczeniu próbki w atomizerze, a następnie podłączeniu do spektrometru, jej zawartość ulega odparowaniu. Pary te są następnie wprowadzane do płomienia i jonizowane za pomocą wiązki elektronów. Powstałe jony są następnie rozdzielane w zależności od stosunku masy do ładunku poprzez przepuszczenie ich przez pole magnetyczne. Rozdzielenie to uzyskuje się przez przyłożenie dodatniego lub ujemnego napięcia do elektrod umieszczonych wewnątrz spektrometru, co powoduje przyciąganie jonów dodatnich do jednej elektrody i jonów ujemnych do drugiej.

Więcej na stronie: https://www.tegal.pl/absorbcja-atomowa-galwanotechnice/.

Dodaj komentarz