Czym jest HACCP i jak dużą rolę odgrywa w branży spożywczej?

Biznes i finanse

HACCP to skrót od Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli). Jest to system zaprojektowany w celu zapobiegania chorobom przenoszonym przez żywność poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń w procesie produkcyjnym, a następnie podjęcie kroków w celu ich kontroli.

HACCP jest stosowany w wielu branżach, w tym w restauracjach, zakładach przetwórstwa spożywczego i zakładach pakowania żywności. W rzeczywistości jest on wymagany przez prawo w wielu krajach (w tym w Stanach Zjednoczonych) dla niektórych rodzajów żywności, takich jak mięso, drób i jaja.

HACCP opiera się na „7 zasadach bezpieczeństwa żywności” opracowanych przez dr George’a E. Pillsbury’ego w 1957 roku:

  1. Zidentyfikuj krytyczne punkty kontroli (CCP), w których może dojść do zanieczyszczenia i ustal procedury monitorowania dla tych CCP.

  2. Ustanowienie krytycznych limitów dla CCP, które muszą być spełnione lub przekroczone, aby produkt można było uznać za bezpieczny.

  3. Określenie procedur dla działań naprawczych w przypadku niespodziewanej awarii CCP lub wzrostu zmienności w CCP

  4. Ustanowienie działań weryfikacyjnych w celu zapewnienia, że produkty są produkowane w ramach ustalonych limitów w każdym CCP

  5. Ustanowienie wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji dla wszystkich działań związanych z wdrażaniem HACCP

  6. ustanowienie wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji dla wszystkich działań weryfikacyjnych HACCP

  7. ustanowienie procedur okresowego przeglądu planu HACCP i jego aktualizacji w razie potrzeby.

Osoby zainteresowane powyższym tematem, a także możliwością prawidłowego wprowadzenia HACCP w swoich firmach, mogą pozyskać wszelkie niezbędne informacje z poniższej witryny https://haccponline.pl/.

Dodaj komentarz